Política de privacitat i avís legal web PROTECCIÓ DE DADES PERMANYER GRIÑO CONNEXIONS, S.L.U.

L'empresa garanteix als usuari s de la pàgina web que compleix amb la Llei Orgànica de Protecció de Dada es i Garantia dels Drets Digital és, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquests dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol.licitades té com a finalitat l'atenció a l'usuari, tan administrativa com comercial. 

PERMANYER GRIÑO CONNEXIONS, S.L.U. es compromet compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Permanyer Griño connexions SLU , estem tractant les seves dades personals , per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol.licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

AVÍS LEGAL LSSI - CE

En compliment de la L/ei 34/2002, de 11 de julio/, de Serveis de la Societat de la lnformació i de Comerç Electronic {LSSI CEJ l'entitat Permanyer Griño Connexions, S.L.U. Ji informa que és titular del /loe web. D'acord amb l'exigencia de l'article 10 de l'esmentada Llei, informa de les següents dades:

 

El titular d'aquest lloc web és: Permanyer Griño Connexions, S.L.U. NIF:B63063408

Domicili social: Carrer Diputació 203 Baixos - Barcelona 08011 Barcelona

 

USUARIS

           

L'accés i / o ús d'aquest portal li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

 

La pagina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis ,programes o dades {des d'ara," els continguts") a Internet pertanyents a Permanyer Griño Connexions, S.L.U. o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal.

Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI sera responsable d'aportar informació veraç i lícita.

Com a conseqüencia d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual sera responsable,  comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial  de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat deis continguts i serveis que Permanyer Griño Connexions, S.L.U. ofereix a través del seu portal i amb caracter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l'ordre públic.

 

  • Difondre continguts o propaganda de caracter racista, xenòfob, pornografic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Permanyer Griño Connexions, S.L.U. dels seus proveidors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informatics o qualsevols altres sistemes físics o logics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

 

  • Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electronic d'altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Permanyer Gríño Connexions, S.L.U. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris í aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que síguín discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornografics, que atemptin contra la joventut o la infancia, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Permanyer Griño Connexions, S.L.U. no sera responsable de les opinions abocades pels usuaris a través deis forums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL / INDUSTRIAL

 

Permanyer Griño Connexions, S.L.U. sera titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pagina web, així com deis elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, audio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) ..

 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paragraf segon, de la Llei de Propietat lntel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pagina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjá tècnic, sense l'autorització de Permanyer Griño Connexions, S.L.U ..

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat lntel·lectual i Industrial titularitat de Permanyer Griño Connexions, S.L.U.

Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L'usuari haura d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció  o sistema  de seguretat que estigués instal·lat al les pagines de Permanyer Griño Connexions, S.L.U.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

 

Permanyer Griño Connexions, S.L.U. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmíssió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessaries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

 

Permanyer Gríño Connexions S.L.U. es reserva el dret d'efectuar sense preví avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma  en  que  aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

 

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'lnternet, Permanyer Griño Connexions, S.L.U. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas Permanyer Griño Connexions, S.L.U. assumirà responsabilitat alguna per els continguts d'algun enllaç  pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat,  validesa  í  constitucionalitat  de  qualsevol material o informació contínguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'internet.

 

lgualment, la inclusió d'aquestes  connexions  externes  no implicara cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

 

DRET D' EXCLUSIÓ

 

Permanyer Griño Connexions, S.L.U. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els  serveis oferts sense necessitat de preavís, a instancia propia o d'un tercer, a aquells usuarís que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS

 

Permanyer Griño Connexions, S.L.U. perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utílització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDJCIONS I DURACIÓ

 

Permanyer Griño Connexions, S.L.U. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determínades, sent degudament publícades com aquí apareixen. La vigencia de les cítades condicions anira en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que síguin modíficades per unes altres.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

La relació entre Permanyer Griño Connexions, S.L.U. i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controversia es sotmetra als Jutjats i tribunas de la ciutat anteriorment indicada.

Product added to compare.

Utilitzem cookies per assegurar-nos que li donem la millor experiència en el nostre lloc web. Si continua utilitzant aquest lloc, assumirem que hi està d'acord.